Ако сакате да знаете припадниците на кои професии се склони да го изневерат „без око да им трепне“својот партнер, сопствениците на еден американски потал за познанства со помош на своите анонимни членови кои се во брак ја направиле следнава анализа која вели:

Се покажало дека најневерни се мажите во своите четириесетти години, кои се во брак десет или повеќе години и имаат деца постари од десет години.

Од вкупно 11 453 мажи што учествувале во анкетата на ова необично истражување, најголем процент од неверните мажи се вклучени во ИТ бизнисот и разни дејности поврзани со тоа. Во проценти тоа е 10,6%.

Втори на листата на „измамници“ се оние од финансискиот сектор и нивниот број е 8,2%.

За изненадување, веднаш после нив, на трето место се просветните работници со 6,5%.

Во групата на неверни мажи на четврто место се сместиле лекарите, односно 4,6% од вкупниот број на анкетирани, додека адвокатите се на петто место со 3,8% од вкупниот број.

Ова истражување не ги поштедува ни жените, па така овој портал спроведува анонимна анкета помеѓу 2865 мажени жени и открива дека жената што најмногу изневерува е жена во своите триесетти години, во брак е не повеќе од пет години и има дете помало од 3 години. Најчесто тоа се учителки, домаќинки и медицински сестри.